Soutěžní řád Mezinárodního festivalu Porta

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MEZINÁRODNÍ PORTY

(navazuje na Soutěžní řád Porty pro soutěžící v České republice)

V soutěžním řádu došlo k drobné úpravě několika formulací a ke změnám, které jsou vepsány červeně.

 MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ A ČESKO-SLOVENSKÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ

 Organizační struktura a řízení mezinárodních soutěží Porty je v kompetenci pořadatele, respektive jeho Organizačního štábu (dále jen OŠ). Mezinárodní festival PORTAzahrnuje soutěžní část, tedy mezinárodní interpretační soutěž a česko-slovenskou autorskou soutěž, dále nesoutěžní koncerty, recitály a přehlídky a závěrečný galakoncert.

A. Soutěžní řád mezinárodní interpretační soutěže Porty

 1. 1.  Počet soutěžních formací, účastníků mezinárodní soutěže Porty určuje před zahájením ročníku OŠ.
 2. 2.  Z předcházejícího (českého) interpretačního finále je stanoven minimální počet postupujících, tedy tři.
 3. 3.  Ze spolupracujících zahraničních soutěžních festivalů může do mezinárodní soutěže Porty postoupit pouze finalista příslušné národní soutěže. Jejich výběr a počty stanovuje a zveřejňuje OŠ,zpravidla po ukončení Porty v ČR a partnerských soutěží ve spolupracujících zemích.
 4. 4.  Automatickým účastníkem mezinárodní interpretačnísoutěže Porty je téžabsolutní vítěz předcházejícího ročníku českého celostátního hudebního festivalu BRÁNA (dle znění soutěžního řádu festivalu BRÁNA - pořadatele ČTU).
 5. 5.  OŠ soutěže může přijmout do soutěže udělením tzv. Divoké karty též soutěžící z jiných zemí, než spolupracujících. Podmínkou je ověření vysoké interpretační kvality.  
 6. 6.  Pořadí soutěžních vystoupení určuje dramaturg finále a vedoucí soutěže. 
 7. 7.  V mezinárodní interpretační soutěži Porty stanovuje počet soutěžních skladeb OŠ.Minimální počet jsou tři skladby. (viz Soutěžní řád Porty pro Českou republiku - část A, bod 5)

B. Soutěžní řád česko-slovenského finále o Autorskou Portu

 1. 1.  Počet formací, které postupují z českých oblastních kol a slovenské soutěže je dán ustanovením části B, bodu 8 soutěžního řádu České republiky.
 2. 2.  Dramaturg finále Autorské Porty rozdělí postupující do 2 – 3 semifinále (počet určuje OŠ), kde skladby v živé produkci zahrají všichni postupující interpreti. Ze všech semifinále porota vybere (zpravidla) 10 skladeb do finále autorské soutěže. Pořadí soutěžních vystoupení určuje dramaturg  soutěže.
 3. 3.  Každý interpret v semifinále a finále o Autorskou Portu hraje dvě skladby, z nichž jedna je skladbou soutěžní. Výjimkou je soutěžící, který postoupil se dvěma soutěžními skladbami. V tom případě hraje skladby tři, z toho dvě soutěžní.
 4. 4.  Podmínkou účasti ve finále autorské soutěže je(zpravidla do 10 dnů po skončení oblastního kola - finále) zaslání zvukového nosiče (CD,MP3) a textu postupující autorské skladby pořadateli oblastního kola. Tyto materiály slouží k domácí přípravě poroty finále Autorské Porty.
 5. 5.  V mezinárodních soutěžích festivalu Porta se soutěží otradiční trofeje Portyvkategorii interpretačnía autorské na základě rozhodnutí porot. V interpretační soutěži se uděluje Porta též na základě hlasování laické poroty z řaddiváků.
 6. 6.  Poroty a pořadatelé mohou dále dle uvážení rozhodnout o udělení dalších ocenění (např. Miss Porta, cena sponzora, mimořádný interpretační výkon apod.).

C. POROTY MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ A SOUTĚŽNÍ KRITERIA

 1. 1.  Soutěžní vystoupení v soutěžích o Interpretační Portu a Autorskou Portu hodnotí odborná porota, kterou jmenuje OŠ. Počet členů porotje nejméně pět, ale vždy lichý.
 2. 2.  Porota soutěže o Interpretační Portu posuzuje dokonalost interpretace a aranžmá všech soutěžních skladeb.
 3. 3.  Porota soutěže o Autorskou Portuposuzuje kvalitu autorské skladby (text, hudba a jejich soulad).Soutěžní skladby přihlášené do daného ročníku musí být původní, přičemž mohou být komerčně zveřejněné nejdříve od 1.9. předcházejícího roku.
 4. 4.  Výroky porot obou soutěží jsou zaznamenány a stvrzeny podpisem předsedy v protokolu, který je archivován.
 5. 5.  Soutěžní vystoupení v interpretační soutěži dále hodnotí laická porota diváků. Laická porota vzniká vylosováním z přítomných diváků finálové soutěže. Určuje hlasováním držitele Porty diváků. Počet členů laické poroty vyhlašuje OŠ. Při shromáždění porotců si titozvolí zástupce, který se zúčastňuje sčítání hlasů.
 6. 6.  Laická porotasoutěže o Portu divákůrozhoduje tajně, každý člen písemně na hlasovacím listu, především na základě subjektivního pocitu z předvedeného výkonu soutěžících. Hlasování porotců se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují dva pověřenci OŠ spolu se zástupcem laické poroty. Protokol a listy porotců  se archivují.
 7. 7.  Proti rozhodnutí poroty mezinárodních soutěží se nelze odvolat ani použít právní obrany.

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 1.  Tento soutěžní řád je závazný pro účastníky soutěží mezinárodního festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení může být považováno za neplatné.
 2. 2.  Tento soutěžní řád je závazný pro pořadatele všech stupňů festivalu Porta.
 3. 3.  Tento soutěžní řád festivalu Porta vypracoval Kulturní tým ČTU ve spolupráci se spolupořadateli festivalu Porta, schválila jej Nejvyšší rada ČTU a řídící orgán festivalu a vstupuje v platnost 1. 1. 2015.