Obchodní podmínky

1. Hlavní zásady

a) Podmínky platí  pro nákup prostřednictvím e-shopu O.s. Porta na stránkách www.porta-festival.cz a  jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem e-shopu je O.s. Porta  se sídlem Lannova 53, České Budějovice, 370 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, VSP/1-1172/90-R IČ: 00541036
b) Podmínky specifikují  vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi  O.s. Porta (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále  jen „kupující“).
c) Před odesláním objednávky by se měl kupující seznámit  s obchodními podmínkami  a reklamačním řádem, což potvrzuje označením příslušného pole během procesu objednávky.
d) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským  zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
e) Cena za zboží je uvedena včetně DPH a nezahrnuje balné a  přepravné.
f) V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

2. Odstoupení od smlouvy

a) Zákazník  má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
b) Vrácené zboží musí být nepoškozené, v případě CD a DVD s nahranými zvukovými a zvukově obrazovými záznamy v neporušeném originálním obalu tzn. zákazník nesmí zboží rozbalit (na základě  ustanovení § 1837,  písm.h. Občanského zákoníku – zákon č.  89/2012 Sb.) a schopné dalšího prodeje.
c) Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů ode dne obdržení zboží zpět na adresu prodávajícího O.s Porta, Lannova 53, 370 01, České Budějovice.
d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.
e) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
f) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Reklamace

a) Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a bez zbytečného odkladu o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Oznámení o vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo elektronickou poštou.
b) V oznámení musí kupující uvést přesně o jaké vady se jedná, jak se projevují a zaslat jej společně se zbožím na adresu prodávajícího. K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
c) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4. Závěrečná ustanovení

a) O.S. Porta plně respektuje  Vaše soukromí, ovšem pro identifikaci plateb a místa dodání  potřebujeme znát  některá z Vašich osobních dat, která chráníme před zneužitím.
b) Získané údaje používáme  k realizaci objednávky,  zúčtování  a ke komunikaci se zákazníky.
c) Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
d) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V  Praze dne 1. 1. 2014  O.S. Porta