Discography

 1. Základní ustanovení

 1. Pořadatelem festivalu Porta (dále jen festival) v Lesním divadle Řevnice je Porta z.s. se sídlem Lannova 53, České Budějovice, 370 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, VSP/1-1172/90-R IČ: 00541036 vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

  • vymezeným oploceným prostorem pro hudební produkci v Lesním divadle (dále jen „Hlavní scéna“)

  • vymezeným neoploceným prostorem pro hudební produkci na louce u stanoveného městečka (dále jen „Nová scéna“)

  • vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce

  • vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora, hasiče, záchranáře a policii

  • obslužné plochy, které jsou ve správě organizátora festivalu.

 

II. Účel návštěvního řádu

 1. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti všech zúčastněných, ochrany jejich zdraví a majetku a zajištění ochrany majetku a know-how ve všech částech areálu.

 2. Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 3. Za osobní věci návštěvníků pořadatel neručí.

 4. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

 5. První den festivalu v odpoledních hodinách pořadatelská služba vyklidí areál „hlavní scény“. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy pořadatele a prostor „Hlavní scény“ opustit. Tento prostor je pro návštěvníky otevřen první den festivalu 60 minut před začátkem produkce. V dalších dnech před začátkem produkce pořadatelská služba provádí kontrolu platnosti vstupenek. Návštěvníci, kteří se nemohou prokázat platnou vstupenkou, jsou povinni areál opustit.

 

III. Organizační opatření při pobytu návštěvníka v prostoru „Hlavní scény“

 1. Vstupovat do areálu a pobývat v něm mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen pořadatelem identifikačním náramkem. Nákup vstupenek se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, vydanými Portou z.s., umístěnými na webu pořadatele či u pokladny u „Hlavní scény“.

 2. Vstupovat do areálu je možné pouze v místě k tomu určeném.

 3. Na požádání pořadatele je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným náramkem. Tento náramek je nepřenosný a platí po stanovenou dobu dle kategorie vstupného.

 4. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu, je povinen bezodkladně opustit oplocený prostor areálu festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden pořadatelem.

 5. Pořadatel festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy pořadatele upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatele, nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí jakýkoliv majetek.

 6. Návštěvníkům je zakázán vstup do oblasti zázemí scény (odděleno plotem a páskou zamezující vstup) a to i po ukončení produkce.

 7. Návštěvníkům je zakázán nocleh v prostorách scény a zázemí produkce v uzavřeném prostoru za scénou (prostory oddělené plotem a páskou zamezující vstup) a také v prostorách uzavřených stánků,

 8. Návštěvníkům je rovněž zakázáno bránit úmyslně ve výhledu zvukařům v prostoru hlediště. Návštěvníkům je rovněž zakázáno nocovat v prostoru zvukové režie (vymezeno bezpečnostní páskou) po ukončení produkce.

IV. Organizační opatření při pobytu návštěvníka v prostoru „Nové scény“

 1. Vstup do „areálu“ Nové scény je zdarma bez nutnosti vlastnit vstupenku.

 2. Pořadatel festivalu si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy pořadatele, upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatele, nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí jakýkoliv majetek.

 3. Návštěvníkům je zakázán vstup do oblasti zázemí scény (odděleno páskou zamezující vstup) a to i po ukončení produkce.

 4. Návštěvníkům je zakázán nocleh v prostorách scény, zázemí produkce a v prostorách uzavřených stánků.

 5. Návštěvníkům je rovněž zakázáno bránit úmyslně ve výhledu zvukařům v prostoru hlediště. Návštěvníkům je rovněž zakázáno nocovat v prostoru zvukové režie (vymezeno bezpečnostní páskou) po ukončení produkce.

 

V. Povinnosti návštěvníků festivalu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

 2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

 3. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatele, pracovníků požárního dozoru, přítomné zdravotní služby apod.

 4. Návštěvník se zvířetem je povinen jej mít po celou dobu pobytu v areálu festivalu pod kontrolou a zajistit, že nebude ohrožovat a omezovat ostatní návštěvníky.

 5. Při focení nebo natáčení videa pro soukromé účely je návštěvník povinen brát ohledy na jiné osoby (nebránit jim ve výhledu)


VI. Zákazy

 1. Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

  • manipulovat s otevřeným ohněm;

  • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu apod.;

  • užívat drogy a jiné psychotropní látky;

  • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály;

  • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky;

  • vnášet a používat pyrotechniku;

  • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení;

  • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu;

  • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu;

  • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená;

  • stanovat a nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena;

  • parkovat v lese u hlavní scény;

  • parkovat v prostorách kempu, pokud zde návštěvník není ubytován;

  • nechat v celém areálu pobíhat bez dozoru domácí zvířata.

  • fotit a natáčet profesionálními fotoaparáty a videokamerami, mimo akreditované fotografy není povoleno vnášet do areálu profesionální foto a video techniku

  • vstupovat na pódium nebo do těsné blízkosti pódia za účelem pořízení obrazového záznamu

  • vzhledem k specifickým terénním podmínkám v Lesním divadle je zakázáno fotit ve stoje v prostoru mezi pódiem a hledištěm (vyznačeno na mapě areálu)

VII. Ochrana zdraví a bezpečnost

 1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům pořadatele, Městské policii Řevnice, Policii ČR a pracovníkům požárního dozoru. Ti jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

 2. Zdravotnická asistence je přítomná během času produkce v areálu Hlavní scény a poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

 3. Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup do všech prostor festivalu v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

 4. Linky tísňového volání v případě nouze:

 • 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS);

 • 158 – Policie;

 • 150 – Hasiči;

 • 155 – Zdravotnická záchranná služba;

 • v případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pořadatele.

VIII. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

 2. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí.

 3. Pořadatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 4. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob pořadatele nenese pořadatel akce odpovědnost.

 5. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

 6. Další záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

IX. Zpracování osobních dat

 1. Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 2. Vstupem do areálu návštěvník festivalu Porta souhlasí, bez dalšího upozornění, s pořízením a bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”)

 3. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas v konkrétním případě odvolat (na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s přesným popisem výskytu zobrazení návštěvníka), přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne.

 4. Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství.

 5. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2023

 

Anna Roytová

předsedkyně Porta z.s.

Festivaly

19. 5. Ve stínu Vodárenské věže (stinveze.cz)
26. - 9. 5. Vyšehraní (vysehrani.cz)
1. 6. Country Fontána Praha (countryradio.cz)
7.- 8.6. Interporta (interporta.cz)
15. 6. Muzikantský heřmánek (hermanovahut.cz)
15. 6. Folkové chvojení (chvojeni.cz)
28. - 30. 6. Porta (porta-festival.cz)
27. 6. – 4. 7. Okolo Třeboně (okolotrebone.cz)
29.6. Muzika (festivalmuzika.cz)
5 - 6. 7.         Trebsínské zvonění (trebsinskezvoneni.cz)
13.7. Folk na Lichnici (folknalichnici.cz)
19.-  20.7. Hrošení na řece (hroseni.cz)
19. - 20.7. Festival Ozvěny prázdnin (ozveny-prazdnin.cz)
9. - 10. 8. Janouškovo Ústí (janouskovousti.cz)
16. - 17.8. Újezdské babí léto (jezdskebabileto.cz)
23. - 24. 8. Folková Ohře (dronte.cz/cs/135-folkova-ohre)
29. 8. - 1. 9. Mohelnický folkfest (folk-fest.cz)
6. - 7. 9. Trampský širák (trampskysirak.cz)
10. 9. Folková Mlýnice (velkymlyn.cz)
14. 9. Svojšický Podzim (svojsickypodzim.countrycolaps.cz)
14. 9. Trampské Pikovice (trampskepikovice.cz)
19. 9. Babí léto na Kyselce (babileto.cz)

Partnerské festivaly

Petr "Lochness" Křivohlávek

Lochness † 16.5.2024

Tyto řádky se píšou nesmírně těžce... Po těžké nemoci, v noci z 16. na 17. května zemřel Petr "Lochness" Křivohlávek. Dlouholetý člen Rady Porty, šéf a garant její soutěžní části, držitel ocenění Zlatá Porta, ale především náš kamarád.

Soutěžní řád 2024

Soutěžní řád festivalu Porta stanovuje podmínky tradiční soutěže Porty v České republice.

A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE PORTY

 1. Festival Porta byl založen v roce 1967 s posláním popularizace a rozvoje zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby. Současná Porta na tyto historické skutečnosti navazuje, přičemž sleduje přirozený trend vývoje nové autorské tvorby, aniž by se v původní žánrové oblasti přísně uzavřela.
 2. Soutěž festivalu Porta je složena z kategorií interpretační a autorské.
 3. Soutěže se může zúčastnit občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Přihlásit do soutěže Porty je možné v kterémkoliv oblastním kole, bez ohledu na bydliště soutěžícího.
 4. Porta je určená pro soutěžící od 14 let. Soutěžící skupina musí mít většinu členů starších čtrnácti let. Mladším interpretům a skupinám se doporučuje účast na festivalech Brána nebo Dětská Porta.
 5. Interpretační soutěže festivalu Porta se může zúčastnit každý interpret pouze jednou v daném ročníku v jednom z oblastních kol. Toto pravidlo však nevylučuje účast hudebníka ve stejném ročníku, ale v jiném hudebním seskupení, kde není hlavním protagonistou skupiny. Tedy např. ve vokálním kvartetu, s jiným repertoárem. Toto ustanovení nelze obejít např. přejmenováním interpreta.
 6. Všechna oblastní kola musí být ukončena do stanoveného termínu, který vyhlašuje Rada festivalu Porta.
 7. Pořadatel oblastního kola má právo stanovit vstupní soutěžní poplatek. Tato okolnost musí být předem zveřejněna na webové stránce příslušného kola, včetně výše poplatku. Uhrazení částky organizačního poplatku pořadateli oblastního kola je pak podmínkou účasti v daném soutěžním kole.
 8. Rada festivalu Porta může v případě, kdy např. nepříznivá epidemiologická situace omezuje konání kulturně-společenských akcí, otevřít on-line formu konání soutěže festivalu Porta, zvanou e-Porta. Pravidla a podmínky takové soutěže se operativně vyvěsí na webové stránky Porty.

B. PRAVIDLA INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE

I. OBLASTNÍ KOLA

 1. Oblastní kola festivalu Porta mohou pořádat pouze smluvní partneři dle SMLOUVY O SPOLUPOŘADATELSTVÍ FESTIVALU PORTA, uzavřené mezi hlavním pořadatelem oblastních kol spolkem Porta a pořadatelem oblastního kola.
 2. V oblastním kole se soutěží především o vítězství a postup do národního finále interpretační soutěže. Pořadatel může dále dle uvážení vyhlásit další soutěže a rozhodnout o udělení dalších ocenění (např. Autorská soutěž oblastního kola, cena sponzora, mimořádný interpretační výkon, Miss Porta, apod.), neboť organizační struktura a režie oblastního kola je v jeho kompetenci.
  Do soutěže se přihlašuje jednotlivec nebo skupina prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Porty (http://www.porta-festival.cz/pro-soutezici/oblastni-kola). V něm vyplní všechny potřebné informace, potřebné pro databázi soutěže. Nedílnou součástí přihlášení je stručný hudební životopis a další informace pro porotce, PR materiály Porty, pro web Porty a noviny Portýr. Veškeré tyto poskytnuté informace a osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním a odesláním přihlášky dává soutěžící pořadateli (správci) souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka v souladu s Nařízením. Viz příloha níže: Nakládání s osobními údaji.
 3. Počet soutěžních skladeb v každém soutěžním stupni soutěže festivalu stanovuje předem každý pořadatel a musí být pro všechny soutěžící stejný.
 4. Vystoupení soutěžících na všech stupních Porty hodnotí odborná porota. Kritériem je kvalita interpretace, souznění členů skupin, intonace, rytmus atd.
 5. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci.
 6. V případě, že se neuskuteční oblastní kolo pro nedostatečnou účast soutěžících (minimum jsou 4 interpreti) bude přihlášeným soutěžícím nabídnuta účast v soutěži v jiném oblastním kole.
 7. Pořadatel oblastního kola může v rámci organizace svého kola stanovit doplňující podmínky či omezení účasti v jeho soutěži. Tyto uveřejní na webové stránce kola.
 8. V oblastním kole se soutěží o postup přímo do finále nebo semifinále Porty (viz Postupový klíč z oblastních kol ).
 9. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky dává soutěžící souhlas s pořízením audio či video záznamu nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti festivalu Porta za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce nebo to jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud má soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.

II. SEMIFINÁLE A FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE FESTIVALU

 1. Do finále Porty postupuje vítěz oblastního kola, pokud je počet účastníků kola nejméně 7.

Postupující soutěžící z druhých či dalších míst v oblastních kolech postupují do semifinále Porty na základě postupového klíče.

 1. V semifinále se hrají tři soutěžní skladby.
 2. Ze semifinále postoupí do finále soutěže Porty nejméně jeden soutěžící.
 3. V případě, že ve finále nebude plný počet vítězů oblastních kol, mohou být doplněni z dalšího pořadí semifinále.
 4. Pořadí vystoupení v jednotlivých soutěžních v koncertech určuje pořadatel.
 5. V interpretačním finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu a také o druhé a třetí místo. Porota může ocenit i další soutěžící za výjimečné interpretační výkony, či přínos pro žánr. Vítěz získá také dary od partnerů Porty a nahrávací frekvenci ve studiu pro nahrání singlu, jenž bude nabídnut partnerským rádiím.
 6. V interpretačním finále festivalu se současně soutěží o Autorskou Portu – viz čl. C.
 7. Soutěžní vystoupení se konají během prvních dvou dnů finále festivalu.
 8. Účastníci finále festivalu mají možnost vystoupit kromě soutěže též v samostatném recitálu.

C. PRAVIDLA AUTORSKÉ SOUTĚŽE

 1. Autorská soutěž o autorskou trofej Porty se koná až ve finále Porty, kde přihlášenou píseň soutěžící představí v rámci svého vystoupení ve finále interpretační části festivalu.
 2. Soutěžící, kteří postoupili z oblastních kol do interpretačního finále a chtějí se zúčastnit autorské soutěže, mohou přihlásit maximálně 1 skladbu. Informaci o autorské soutěži dostanou od pořadatele.
 3. Pořadatel v rámci svého kola může (nepovinně) vyhlásit autorskou soutěž. Případnému vítězi však nevzniká právo postupu dále. Vítězná píseň této oblastní autorské soutěže bude nabídnuta ve formátu MP3 nebo WAVE do regionálního studia Českého rozhlasu.
 4. Soutěžní skladba nesmí být mediálně zveřejněna před datem 1. 9. předchozího roku.
 5. Odborná porota finále hodnotí přihlášené skladby v autorské soutěži nezávisle na soutěži interpretační. Kritériem je kvalita hudební a textové složky a jejich soulad.
 6. V autorském finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu. Nahrávka vítězné skladby bude nabídnuta partnerským rádiím festivalu.

D. TEXTAŘSKÁ SOUTĚŽ OBCE SPISOVATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 1. Této soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří přímo postoupili do finále festivalu.
 2. Do soutěže se může přihlásit jeden autorský text, který je třeba zaslat (neprodleně po postupu soutěžícího do finále) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Přihlášený text musí zaznít v rámci soutěžního vystoupení na finále festivalu.
 4. Cenu uděluje Obec spisovatelů ČR v rámci finále festivalu Porta

  E. POROTCI FESTIVALU

 1. Poroty soutěží všech stupňů festivalu jsou nejméně pětičlenné, ale vždy mají lichý počet porotců.
 2. Zasedání a práce poroty oblastního kola probíhá podle interních pravidel, určených pořadateli festivalu.
 3. Porota má právo neurčit žádného postupujícího ze soutěže oblastního kola, sjednotí-li se v názoru, že úroveň soutěžních vystoupení není dostatečná.
 4. Poroty vypracují protokol o výsledku oblastního kola, kde kromě postupujících (dle postupového klíče), určí i pořadí na dalším místě. Protokol podepsaný předsedou poroty zůstává uložen v archivu festivalu.
 5. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat ani použít právní obrany.
 6. Stejné povinnosti má i finálová porota.F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád je závazný pro soutěžící všech stupňů festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení může být považováno za neplatné.
 2. Tento soutěžní řád je závazný pro pořadatele všech stupňů festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžní kolo, kteréhokoliv stupně považováno Radou festivalu za platné.
 3. Tento soutěžní řád festivalu Porta vypracovala Rada festivalu Porta a vstupuje v platnost 1.1.2024

 

PŘÍLOHA

Nakládání s osobními údaji

 1. Správcem osobních údajů účastníka Porty je spolek Porta Lannova 53 České Budějovice IČ 00541036 a všechny k realizaci oblastních kol Porty smluvně pověřené právnické či fyzické osoby – jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci).
 2. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání akce v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro tento účel:
  • Evidence účastníků soutěží Porty
  • Dokumentace a propagace festivalu Porta a své činnosti pro jeho realizaci.
  • Kontaktování účastníka (případně jeho zákonných zástupců) při zajištění činností v souvislosti s pořádáním akce a účasti osob na ní.
  • Poskytnutí údajů požadovaných od Spolku Porta orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů. 1. Spolek zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:
  • Identifikační údaje – jméno, příjmení, trvalé bydliště.
  • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje.
  • Běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku a propagaci akce nad rámec vnitřní potřeby spolku.
  • Kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec účasti na akci).
  • Spolek neposkytuje získané údaje třetím stranám.

Předprodej vstupenek 2024

Vstupenky na Portu 2024 můžete zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu: https://www.porta-festival.cz/obchod-porty/vstupenky.

Ceny:
jednodenní vstupenka - 449 Kč (předprodej do 23.6.)/499 Kč (od 24.6. a na místě)
permanentní vstupenka - 789 Kč (předprodej do 23.6.)/850 Kč (od 24.6. a na místě)
ZTP - sleva 50%
ZTP/P - sleva 50%, průvodce zdarma
děti do 150 cm - vstup zdarma

Image