Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Podmínky platí pro nákup prostřednictvím e-shopu provozovatele Porta z.s. na stránkách www.porta-festival.cz, či v Lesním divadle Řevnice (dále jen koupě na místě) a  jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem e-shopu a prodejcem je Porta z.s. se sídlem Lannova 53, České Budějovice, 370 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, VSP/1-1172/90-R IČ: 00541036

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup vstupenky na hudební festival Porta v místě konání a e-vstupenky prostřednictvím e-shopu, a v oblasti prodeje zboží (CD a další zboží v nabídce) - dále jen produktu. Obchodní podmínky specifikují vztahy mezi prodávajícím, kterým je Porta z.s. (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále  jen kupující). „Kupující” je subjekt, který s prodávajícím uzavřel na stránkách www.porta-festival.cz kupní smlouvu elektronicky, či na místě přijal podmínky zaplacením kupní ceny.

 3. Před uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, což potvrzuje označením příslušného pole během procesu objednávky produktu prostřednictvím e-shopu, či zaplacením v případě koupě na místě.

 4. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případnou škodu způsobenou neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky/e-vstupenky řádně doručené kupujícímu, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu.

 5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 6. Cena za produkty nezahrnuje balné a přepravné.

 7. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, nebo telefonem.

 

2. Zakoupení produktu

NÁKUP E-VSTUPENKY

 1. Kupujícím je umožněn nákup e-vstupenky přes internet a úhrada ceny zakoupených vstupenek prostřednictvím bankovního převodu na účet, či dalších platebních metod nabízených prodávajícím.

 2. E-vstupenku lze koupit nejpozději do 23:59 hodin dne stanoveného jako den ukončení prodeje. Poté může kupující koupit pouze běžnou vstupenku na pokladně při vstupu do areálu. Při zakoupení e-vstupenky není kupujícímu účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny e-vstupenky.

 3. Po kompletním vyplnění objednávky se prodávajícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je povinen uhradit buď bankovním převodem nejpozději do 5 pracovních dnů po nákupu nebo ihned platební bránou, jinak bude objednávka v systému prodávajícího stornována. Zákazníkovi neplynou žádná práva z takto nerealizované objednávky.

 4. Kupujícímu je po objednání na e-mailovou adresu, zadanou při objednávce, odesláno potvrzení objednávky obsahující veškeré údaje potřebné k zadání platby. Kupující prostřednictvím banky, ve které realizuje bankovní převod, zadá údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadovaného produktu a identifikaci platby. Prodávající nenese odpovědnost za průběh platby realizované bankou na straně kupujícího.

 5. Prodávající maximálně do 3 dnů po obdržení platby zašle e-vstupenky prostřednictvím elektronické pošty na e-adresu kupujícího. Kupující obdrží e-mail s přílohou, kterou tvoří e-vstupenky s unikátním QR kódem. Tento soubor je zakázáno kopírovat a kopie rozesílat třetím osobám.

 6. Pokud kupující uhradí cenu za objednávku, která byla prodávajícím stornována, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého objednávku uhradil, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 7. E-vstupenkou je nutno se prokázat při vstupu na festival v tištěné, či elektronické formě (např. prostřednictvím mobilního telefonu/PC). Bez platné verze e-vstupenky nebude kupujícímu umožněn vstup na festival. E-vstupenka je vybavena specifickým QR kódem, jenž bude předmětem kontroly při vstupu na festival. Vstup na festival bude umožněn té osobě, která předloží e-vstupenku s příslušným QR kódem jako první v pořadí. Případní další návštěvníci, prokazující se e-vstupenkou se shodným QR kódem, nebudou na festival vpuštěni.

 8. Při příchodu do areálu bude osoba s platnou vstupenkou označena odpovídajícím označením opravňujícím k opakovanému vstupu do areálu.

 

NÁKUP ZBOŽÍ V E-SHOPU

 1. Zboží je možné nakupovat průběžně, dle aktuální nabídky.

 2. K uvedené ceně zboží je účtováno dopravné a balné.

 3. Po kompletním vyplnění objednávky se prodávajícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů po nákupu, jinak bude objednávka v systému prodávajícího stornována. Zákazníkovi neplynou žádná práva z takto nerealizované objednávky.

 4. Zboží je odesláno prostřednictvím vybraného distribučního kanálu, o jeho předání k přepravě je zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

 

NÁKUP VSTUPENKY V POKLADNĚ LESNÍHO DIVADLA

 1. Vstupenku je možné zakoupit pouze v pokladně Lesního divadla v průběhu doby trvání festivalu.

 2. Pokladna v Lesním divadle bude otevřena nejpozději 1 hodinu před plánovaným začátkem festivalu.

 3. Úhrada za vstupenku v pokladně Lesního divadla je pouze v hotovosti. Platební kartou platit nelze.

 4. Vstupenka bude kupujícímu vydána po zaplacení kupní ceny a osoby s platnou vstupenkou budou označeny odpovídajícím označením opravňujícím k opakovanému vstupu do areálu.

 

3. Odstoupení od smlouvy a reklamace

 1. Kupující je povinen produkty dodané prodávajícím prohlédnout a bez zbytečného odkladu o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Oznámení o vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo elektronickou poštou.

 2. Reklamace týkající se obsahu e-vstupenek je kupující povinen oznámit bezprostředně po zjištění vady na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 3. Zakoupené (uhrazené) vstupenky/e-vstupenky není možné dle § 1837, písm. j) OZ vracet zpět, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

 4. V oznámení reklamace u zboží musí kupující uvést přesně o jaké vady se jedná, jak se projevují a případně zboží zaslat na adresu prodávajícího.

 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škody z neodborného používání produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit festival v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. V případě zrušení festivalu bude kupující o této skutečnosti informovat prostřednictvím internetové stránky www. porta-festival.cz. Na těchto stránkách bude podrobně popsán postup vrácení vstupného.

 7. Reklamace plnění poskytovaného prodávajícím musí být v případě vstupenek/e-vstupenek podána osobně na pokladně divadla pověřenému pracovníkovi prodávajícího.

 8. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů v případě nákupu hmotného zboží (CD) od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, v případě CD a DVD s nahranými zvukovými a zvukově obrazovými záznamy v neporušeném originálním obalu tzn. zákazník nesmí zboží rozbalit (na základě ustanovení § 1837,  písm. h. Občanského zákoníku (zákon č.  89/2012 Sb.) a schopné dalšího prodeje. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů ode dne obdržení zboží zpět na adresu prodávajícího Porta z.s., Lannova 53, 370 01, České Budějovice. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

4. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující dává nákupem produktu přes internet prodávajícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje produktu prostřednictví internetu.

 2. Prodávající garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného.

 3. Získané údaje budou využity k realizaci objednávky, zúčtování a ke komunikaci s kupujícím.

 4. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

5. Závěrečná ustanovení

 1. Zakoupením vstupenky/e-vstupenky kupující souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách festivalu (Lesní divadlo, přilehlé prostory, Nová scéna a kemp). Návštěvní a provozní řád je vyvěšen u vstupu do areálu a na webu festivalu.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost musí prodávající zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

 3. Zakoupením vstupenky/e-vstupenky vyjadřuje kupující souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1. listopadu 2023.

 

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2023

Anna Roytová

Předsedkyně Porta z.s.

Image