Návštěvní řád festivalu Porta

Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu Porta. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Organizační ustanovení
 • Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.
 • Odpadky odkládejte výhradně do odpadových nádob. Neuposlechnutí je hrubým porušením řádu.
 • Objemnější předměty nenoste do hlediště.
 • Pro parkování vozidel využívejte pouze vyznačené plochy. Výjimku mají pouze účinkující a zásobování, všichni s označením.
 • Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.
 • Nerušte ostatní v průběhu produkce na pódiu.
 • Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených.
 • Za osobní věci diváků organizátor neručí!
 • Vstup do areálu je zakázán osobám jednajících pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek.
 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 • Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu. To se netýká návštěvníků s platnou vstupenkou.
 • Nesmí se vnášet ani používat zbraně, pyrotechnika, omamné, nebo toxické látky, nebo jiné nebezpečné předměty.
 • Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením návštěvního řádu nenese organizátor akce odpovědnost.
 • Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu na prostranstvích souvisejících s činností festivalu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program.
 • V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pořadatele.
V prostorách areálu je zakázáno:
 • jezdit a stát s motorovými vozidly
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 • VSTUPOVAT DO AREÁLU DŘÍV NEŽ DOJDE K OFICIÁLNÍMU OTEVŘENÍ BRAN
 • REZERVACE MÍST NEJSOU AKCEPTOVÁNY A PŘEDMĚTY POUŽITÉ K NEOPRÁVNĚNÉ REZERVACI BUDOU ODSTRANĚNY!!!! 
Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost (např. nabízení, prodej nebo poskytování zboží či služeb, reklamní či marketingová činnost), a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.
V prostorách, v nichž se festival koná, bude tolerováno pouze pořizování obrazových a zvukových záznamů na neprofesionálních zařízení (např. mobil).

V případě médií musí být novinář/fotograf předem akreditován.

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Ochrana zdraví a bezpečnost
Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Tísňová čísla:
112 – všechny druhy pomoci
773 837 230 – Městská policie Řevnice
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba