Soutěžní řád

Soutěžní řád festivalu Porta stanovuje podmínky tradiční soutěže Porty v České republice.

A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE PORTY

 1. Soutěž festivalu Porta je určena pro interprety zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby. Je složena z kategorií interpretační a autorské.
 2. Soutěže se může zúčastnit občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Skupina musí mít nadpoloviční většinu členů s občanstvím ČR.
 3. Porta je určená pro soutěžící od 14 let. Soutěžící skupina musí mít většinu členů starších čtrnácti let. Mladším interpretům a skupinám se doporučuje účast na festivalech Brána, Dětská Porta, nebo Folkový kvítek.
 4. Interpretační soutěže festivalu Porta se může zúčastnit každý interpret maximálně ve třech různých skupinách s různými názvy a s odlišným repertoárem. (např. sólo písničkář, duo, skupina) Soutěžící, jako člen různých seskupení může s těmito skupinami účinkovat v jednom, nebo i v dalších oblastních kolech Porty.
 5. Všechna oblastní kola musí být ukončena do stanoveného termínu, který vyhlašuje Rada festivalu Porta.
 6. Pořadatel oblastního kola má právo při předpokladu nepříznivých ekonomických podmínek vypsat startovné soutěžících. Tato okolnost musí být předem zveřejněna na webové stránce příslušného kola, včetně výše startovného. Uhrazení částky startovného pořadateli oblastního kola je pak podmínkou účasti v soutěžním koncertu.

B. PRAVIDLA INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE

I. OBLASTNÍ KOLA

 1. Do soutěže se přihlašuje jednotlivec nebo skupina prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře na webu Porty. V něm vyplní všechny potřebné informace, které budou zařazeny do databáze soutěže a poskytnuty pro porotce i PR materiály Porty. Nedílnou součástí je stručný hudební životopis.
 2. Počet soutěžních skladeb v každém soutěžním stupni soutěže festivalu stanovuje předem každý pořadatel a musí být pro všechny soutěžící stejný.
 3. Vystoupení soutěžících na všech stupních Porty hodnotí odborná porota. Kritériem je kvalita interpretace, souznění členů skupin, intonace, rytmus atd.
 4. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci.
 5. V případě, že se neuskuteční oblastní kolo pro nedostatečnou účast soutěžících (minimum je 5 interpretů) bude přihlášeným soutěžícím nabídnuta účast v soutěži v  jiném oblastním kole.
 6. V oblastním kole se soutěží o postup přímo do finále nebo semifinále Porty (dle postupového klíče – viz web Porty).
 7. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky dává soutěžící souhlas s pořízením audio a video záznamu, nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti festivalu Porta za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce, nebo toto jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud bude mít soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.

II. SEMIFINÁLE A FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE FESTIVALU

 1. Do finále Porty postupuje vítěz oblastního kola, pokud je počet účastníků kola nejméně 8.
 2. Do finále Porty postupuje rovněž absolutní vítěz partnerského festivalu Brána (pořadatele České tábornické unie), - viz http://www.festivalbrana.cz/
 3. Postupující soutěžící z druhých či dalších míst v oblastních kolech postupují do semifinále Porty na základě postupového klíče.
 4. V semifinále se hrají tři soutěžní skladby.
 5. Ze semifinále postoupí do finále soutěže Porty dva soutěžící.
 6. V případě, že ve finále nebude plný počet vítězů oblastních kol, budou doplněni další ze třetího či dalších míst semifinále.
 7. Pořadí vystoupení v jednotlivých soutěžních v koncertech určuje pořadatel.
 8. V interpretačním finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu a také o druhé a třetí místo. Porota může ocenit i další soutěžící za výjimečné interpretační výkony, či přínos pro žánr. Vítěz získá také další dary od partnerů Porty a nahrávací frekvenci ve studiu pro nahrání singlu, jenž bude nabídnut partnerským rádiím.
 9. V interpretačním finále festivalu se současně soutěží o Autorskou Portu – viz čl. C.
 10. Účastníci finále festivalu mají možnost vystoupit kromě soutěže v samostatném recitálu.
 11. Součástí soutěže je i dodání info materiálů pro porotce, web Porty a noviny Portýr.
 12. Soutěžní vystoupení se konají během prvních dvou dnů finále festivalu.

C. PRAVIDLA AUTORSKÉ SOUTĚŽE

 1. V oblastním kole se autorská soutěž nekoná. Porota však může doporučit (maximálně) tři skladby k zaslání do soutěžního pořadu Českého rozhlasu region FOLKPARÁDA. Tyto skladby dodá vybraný autor ve formátu MP3 pořadateli kola, který se spojí s partnerskou stanicí Českého rozhlasu region a skladby do soutěže zašle. Skladba, která ve Folkparádě uspěje (3x zvítězí) může být pozvána pořadatelem finále Porty do soutěže o Autorskou Portu.
 2. Autorská soutěž Porty se otevírá až ve finále festivalu. Do této autorské soutěže přihlašuje skladbu interpret, nebo skupina, kteří ji představí v rámci svého soutěžního vystoupení ve finále Porty. Text soutěžní písně se jmény autorů odešle soutěžící určenou formou pořadateli finále.
 3. Soutěžní skladba nesmí být zveřejněna před datem 1. 9. předchozího roku.
 4. Odborná porota finále hodnotí přihlášené skladby v autorské soutěži nezávisle na soutěži interpretační. Kritériem je kvalita hudební a textové složky a jejich soulad.
 5. V autorském finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu. Vítěz dále dostane od pořadatelů Porty možnost nahrát svoji skladbu ve studiu. Nahrávka skladby bude nabídnuta partnerským rádiím festivalu.

D. Porotci a delegáti rady festivalu

 1. Poroty soutěží všech stupňů festivalu jsou nejméně pětičlenné, ale vždy mají lichý počet porotců.
 2. Zasedání a práce poroty oblastního kola probíhá podle interních pravidel, určených pořadateli festivalu. Porotu pouze metodicky a organizačně řídí delegát Rady festivalu. Tento delegát nesmí zasahovat do hodnocení poroty.
 3. Porota má právo neurčit žádného postupujícího ze soutěže oblastního kola, sjednotí-li se v názoru, že úroveň soutěžních vystoupení není dostatečná.
 4. Poroty a delegáti Rady festivalu mají možnost udělit tzv. „divokou kartu“, seznají-li, že nad rámec rozhodnutí poroty oblastního kola se v soutěži představily další výjimečné interpretační osobnosti či skupiny. Nominace znamená pouze doporučení pořadateli finále, který ji může využít v případě volných soutěžních míst.
 5. Poroty vypracují protokol o hodnocení, který je podepsán předsedou poroty a uložen v archivu festivalu.
 6. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat ani použít právní obrany.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád je závazný pro soutěžící všech stupňů festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení může být považováno za neplatné.
 2. Tento soutěžní řád je závazný pro pořadatele všech stupňů festivalu Porta. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžní kolo, kteréhokoliv stupně považováno Radou festivalu za platné.
 3. Tento soutěžní řád festivalu Porta vypracoval Kulturní tým České tábornické unie (ČTU) ve spolupráci s Radou festivalu Porta, schválila jej Nejvyšší rada ČTU a Rada festivalu Porta a vstupuje v platnost 1. 1. 2018.