Návštěvní řád festivalu Porta

 1. Základní ustanovení

 1. Pořadatelem festivalu Porta (dále jen festival) v Lesním divadle Řevnice je Porta z.s. se sídlem Lannova 53, České Budějovice, 370 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, VSP/1-1172/90-R IČ: 00541036 vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

  • vymezeným oploceným prostorem pro hudební produkci v Lesním divadle (dále jen „Hlavní scéna“)

  • vymezeným neoploceným prostorem pro hudební produkci na louce u stanoveného městečka (dále jen „Nová scéna“)

  • vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce

  • vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora, hasiče, záchranáře a policii

  • obslužné plochy, které jsou ve správě organizátora festivalu.

 

II. Účel návštěvního řádu

 1. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti všech zúčastněných, ochrany jejich zdraví a majetku a zajištění ochrany majetku a know-how ve všech částech areálu.

 2. Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 3. Za osobní věci návštěvníků pořadatel neručí.

 4. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

 5. První den festivalu v odpoledních hodinách pořadatelská služba vyklidí areál „hlavní scény“. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy pořadatele a prostor „Hlavní scény“ opustit. Tento prostor je pro návštěvníky otevřen první den festivalu 60 minut před začátkem produkce. V dalších dnech před začátkem produkce pořadatelská služba provádí kontrolu platnosti vstupenek. Návštěvníci, kteří se nemohou prokázat platnou vstupenkou, jsou povinni areál opustit.

 

III. Organizační opatření při pobytu návštěvníka v prostoru „Hlavní scény“

 1. Vstupovat do areálu a pobývat v něm mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen pořadatelem identifikačním náramkem. Nákup vstupenek se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, vydanými Portou z.s., umístěnými na webu pořadatele či u pokladny u „Hlavní scény“.

 2. Vstupovat do areálu je možné pouze v místě k tomu určeném.

 3. Na požádání pořadatele je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným náramkem. Tento náramek je nepřenosný a platí po stanovenou dobu dle kategorie vstupného.

 4. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu, je povinen bezodkladně opustit oplocený prostor areálu festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden pořadatelem.

 5. Pořadatel festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy pořadatele upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatele, nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí jakýkoliv majetek.

 6. Návštěvníkům je zakázán vstup do oblasti zázemí scény (odděleno plotem a páskou zamezující vstup) a to i po ukončení produkce.

 7. Návštěvníkům je zakázán nocleh v prostorách scény a zázemí produkce v uzavřeném prostoru za scénou (prostory oddělené plotem a páskou zamezující vstup) a také v prostorách uzavřených stánků,

 8. Návštěvníkům je rovněž zakázáno bránit úmyslně ve výhledu zvukařům v prostoru hlediště. Návštěvníkům je rovněž zakázáno nocovat v prostoru zvukové režie (vymezeno bezpečnostní páskou) po ukončení produkce.

IV. Organizační opatření při pobytu návštěvníka v prostoru „Nové scény“

 1. Vstup do „areálu“ Nové scény je zdarma bez nutnosti vlastnit vstupenku.

 2. Pořadatel festivalu si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy pořadatele, upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatele, nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí jakýkoliv majetek.

 3. Návštěvníkům je zakázán vstup do oblasti zázemí scény (odděleno páskou zamezující vstup) a to i po ukončení produkce.

 4. Návštěvníkům je zakázán nocleh v prostorách scény, zázemí produkce a v prostorách uzavřených stánků.

 5. Návštěvníkům je rovněž zakázáno bránit úmyslně ve výhledu zvukařům v prostoru hlediště. Návštěvníkům je rovněž zakázáno nocovat v prostoru zvukové režie (vymezeno bezpečnostní páskou) po ukončení produkce.

 

V. Povinnosti návštěvníků festivalu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

 2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

 3. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatele, pracovníků požárního dozoru, přítomné zdravotní služby apod.

 4. Návštěvník se zvířetem je povinen jej mít po celou dobu pobytu v areálu festivalu pod kontrolou a zajistit, že nebude ohrožovat a omezovat ostatní návštěvníky.

 5. Při focení nebo natáčení videa pro soukromé účely je návštěvník povinen brát ohledy na jiné osoby (nebránit jim ve výhledu)


VI. Zákazy

 1. Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

  • manipulovat s otevřeným ohněm;

  • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu apod.;

  • užívat drogy a jiné psychotropní látky;

  • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály;

  • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky;

  • vnášet a používat pyrotechniku;

  • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení;

  • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu;

  • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu;

  • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená;

  • stanovat a nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena;

  • parkovat v lese u hlavní scény;

  • parkovat v prostorách kempu, pokud zde návštěvník není ubytován;

  • nechat v celém areálu pobíhat bez dozoru domácí zvířata.

  • fotit a natáčet profesionálními fotoaparáty a videokamerami, mimo akreditované fotografy není povoleno vnášet do areálu profesionální foto a video techniku

  • vstupovat na pódium nebo do těsné blízkosti pódia za účelem pořízení obrazového záznamu

  • vzhledem k specifickým terénním podmínkám v Lesním divadle je zakázáno fotit ve stoje v prostoru mezi pódiem a hledištěm (vyznačeno na mapě areálu)

VII. Ochrana zdraví a bezpečnost

 1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům pořadatele, Městské policii Řevnice, Policii ČR a pracovníkům požárního dozoru. Ti jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

 2. Zdravotnická asistence je přítomná během času produkce v areálu Hlavní scény a poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

 3. Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup do všech prostor festivalu v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

 4. Linky tísňového volání v případě nouze:

 • 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS);

 • 158 – Policie;

 • 150 – Hasiči;

 • 155 – Zdravotnická záchranná služba;

 • v případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pořadatele.

VIII. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

 2. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí.

 3. Pořadatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 4. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob pořadatele nenese pořadatel akce odpovědnost.

 5. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

 6. Další záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

IX. Zpracování osobních dat

 1. Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 2. Vstupem do areálu návštěvník festivalu Porta souhlasí, bez dalšího upozornění, s pořízením a bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”)

 3. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas v konkrétním případě odvolat (na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s přesným popisem výskytu zobrazení návštěvníka), přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne.

 4. Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství.

 5. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2023

 

Anna Roytová

předsedkyně Porta z.s.

Image